PortalZeglarski.com
241 dni
21H 19M 23S
NEWS
22.02.18
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Port Jachtowy Trzebież - co dalej? Wyprzedaż jachtów


Atualizacja 07.02.2018PZŻ ogłosił masową sprzedaż trzebieskich jachtów.

Polski Związek Żeglarski zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert na zakup jachtów które służyły niegdyś do celów szkoleniowych w kultowym ośrodku COŻ Trzebież

Wystawione na sprzedaż zostały Jurand, Dziwna, Ina, Piana, Rega, Dezety, Cartery i Nefryty

Jachty te od wielu lat niszczały i obecny ich stan jest opłakany i wymagający potężnych nakładów na remonty.

Ośrodek w Trzebieży, po latach zaniedbań i konfliktów z kolejnymi dzierżawcami, został przekazany kolejnej organizacji - Fundacji Port Jachtowy Trzebież - która deklaruje remont zarówno obiektu, jak i urządzeń portowych.

Ogoszenie KLIKNIJ:

Opis jachtów KLIKNIJ


Aktualizacja 14.03.2017

Podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji Portu jachtowego Trzebież. Umowę podpisał Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele Fundacji Port Jachtowy Trzebież


Aktualizacja 27.02.2017

Galeria fotografii Mariny w Trzebieży przed modernizacją i remontem

KLIKNIJ LINK

Ważna informacja dotycząca jachtów należących do PZŻ i ośrodka w Trzebieży:

Wszystkie oprócz kapitana Głowackiego zarządzane będą przez Fundację Port jachtowy Trzebież.

Największy żaglowiec "Głowacki" pozostaje pod skrzydłami PZŻ i szukane są środki na jego remont.

Przypomnijmy, że słynna Brygantyna została przeprowadzona w ubiegłym roku do Kołobrzegu do stoczni. Kiedy będzie gotowy do żeglowania? -  nie wiadomo.


Aktualizacja 22.02.2017

Kolejne dobre informacje z Trzebieży !!!! 

Rusza projekt - Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW,  UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW I ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

Konkurs nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Wartość projektu 6 226 473,16 zł

Wkład Własny 4 774 576,42 zł

Dofinansowanie 2 864 745,85 zł

Projekt ma być zakończony do końca 2019 roku.

Trwa uzupełnianie dokumentacji, w najbliższym okresie ruszą prace projektowe i przetargi na wyłonienie wykonawców.

Super informacje, trzymamy kciuki za odbudowę kultowej mariny i ośrodka szkoleniowego w Polsce.

Według wstępnych załozeń planowane są:

- Modernizacja nabrzeża północnego ze slipem i wewnętrznego nabrzeża zachodniego.

- Rozbiórka pirsu T

- Budowa pomostu falochronowego.

- Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego

- Budowa altany dla żeglarzy.

- Utwardzenie placu do zimowania jachtów

- Budowa stanowiska do mycia jachtów wyposażonego w odwodnienie i separator.

- Wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z oświetleniem

- Budowa punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych

- Wyposażenie w system elektronicznego zarządzania i ochrony.

Polski Związek Żeglarski wyłoży na to przedsięwzięcie 2 197 427,45 zł w formie pożyczki na okres dwudziestu lat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych w wysokości 1 909 830,57 zł oraz kosztów niekwalifikowanych netto w kwocie 287 596,88 zł. Ponadto PZŻ udzieli pożyczki w wysokości 1 164 299,86 zł na pokrycie kosztów podatku VAT.

Projekt rozbudowy i modernizacji trzebieskiej mariny będzie realizowany we współpracy z władzami Gminy Police. Realizacja projektu pozwoli na konsolidację mariny w Trzebieży z Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim.

Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują najlepsze sprawdzone rozwiązania oraz spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne Unii Europejskiej. Czas realizacji projektu wyniesie dwa lata.


Aktualizacja 1.12.2016

Kolejne ciekawe wieści z Trzebieży:

Ośrodek został przejęty przez PZŻ z rąk Syndyka, według armatorów trzymających tam swoje jachty wszystkie usługi mariny powoli ale zaczynają działać jak przed rozpoczęciem długiego konfliktu, oprócz Głowackiego na razie nic nie wiadomo o ewentualnych remontach czy wyprzedaży pozostałych jachtów.

Podczas słynnej konferencji w Szczecinie w kwietniu 2016 kiedy okazało się, że mediator, który miał pełnić neutralną rolę rozjemczą (ZOZŻ) w konflikcie (SMARTA i PZŻ) ogosił; że planuje powołać Fundację Port jachtowy Trzebież z jedną ze stron konfliktu czyli z (PZŻ), podano podczas tej konferencji nierealne daty realizacji całego projektu twierdząc, że w 3 miesiące powołana zostanie Fundacja, zebrane środki, rozpoczęte remonty i skuteczna działalność.... 

czyli tak mniej więcej miało się to wszystko odbyć do końca lipca 2016

Pamiętam jak dziennikarze, którzy podczas konferencji pozwolili sobie powątpiewać w realność tych deklaracji szczególnie w kontekście nieuregulowanego konfliktu (PZŻ ze SMART) zostali posądzeni o pesymizm i zatapianie na samym początku tego nowego projektu .. 

No cóż, mamy grudzień 2016: Fundacja Port Jachtowy Trzebież faktycznie została zarejestrowana, wpis do rejestru datowany jest na koniec września 2016r, więc kilkumiesięczny poślizg samej rejestracji, ale Fundacja jest ...

Co dalej?

Wśród Zarządu i Rady Fundacji znajome i znane osoby:

Prezesem Zarządu został Tomasz Matyśkiewicz bliski współpracownik Zbigniewa Jagniątkowskiego (Związek Portów i Przystani Jachtowych - LOT Zachodniopomorskiego SŻ), pozostałe osoby to w dużej części przedstawiciele PŻŻ, ZOZŻ, WOZŻ, SEJK Pogoń

Niecierpliwie czekamy na opublicznienie deklaracji jaki status będzie miała Fundacja dla samego ośrodka i jego majątku, jakie są planowane działania, co z majątkiem ośrodka, czy właścicielem zostanie PZŻ? czy majątek trafi do nowo powstającej Fundacji?

Przekonamy się w najbliższym czasie.

Sprawa sądowa pomiędzy SMART, a PZŻ chyba nadal w toku? porozumienia nadal nie ma.

Będziemy informowali o dalszych losach najsłynniejszego ośrodka żeglarskiego w Polsce (COŻ Trzebież)

Poniżej KRS Fundacji:

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 191/2016 (5076) - Pozycja 313075
Poz. 313075. FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ. KRS 0000638248. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16553/16/765]
W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA
3. Nazwa FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość TRZEBIEŻ
2. Adres miejscowość TRZEBIEŻ ulica UL. RYBACKA nr domu 26 kod pocztowy 72-020 poczta TRZEBIEŻ kraj POLSKA
Rubryka 4. Informacje o statucie
1
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 14 LIPCA 2016 R.
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona organizacja CZAS NIEOZNACZONY
Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organu 1. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPORTU I TURYSTYKI, 2. STAROSTA POWIATU POLICKIEGO
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotu OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma MATYŚKIEWICZ
2. Imiona TOMASZ
3. Numer PESEL/REGON
5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma KOTWAS
2. Imiona WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
Rubryka 2. Organ nadzoru
1
1. Nazwa organu RADA FUNDACJI
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko / Nazwa lub firma KACZMAREK
2. Imiona WIESŁAW WŁADYSŁAW
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
2
1. Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI
2. Imiona MACIEJ RAFAŁ
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
3
1. Nazwisko / Nazwa lub firma DOMAŃSKA
2. Imiona KATARZYNA
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
4
1. Nazwisko / Nazwa lub firma JAGNIĄTKOWSKI
2. Imiona ZBIGNIEW SZCZEPAN
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
5
1. Nazwisko / Nazwa lub firma KUBIAK
2. Imiona TADEUSZ BOGDAN
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
6
1. Nazwisko / Nazwa lub firma SZABELA
2. Imiona WŁADYSŁAW RYSZARD
3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 1
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
2
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
3
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
6
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
7
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
8
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
9
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
Rubryka 3. Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji 1. UPOWSZECHNIANIE ŻEGLARSTWA ORAZ INNYCH SPORTÓW WODNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECE ODRZE, ZALEWIE SZCZECIŃSKIM, ZACHODNIOPOMORSKIM SZLAKU ŻEGLARSKIM I MORZU BAŁTYCKIM, 2. PROMOWANIE AKTYWNEGO, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH, WOLNEGO OD WSZELKICH PATOLOGII SPOŁECZNYCH, 3. TWORZENIE WARUNKÓW INFRASTRUKTURALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZOWANIA CELÓW STATUTOWYCH, W TYM REMONTU I REWITALIZACJI PORTU JACHTOWEGO W TRZEBIEŻY.


Aktualizacja 24.10.2016

Żaglowiec Głowacki doczekał się remontu, spotkaliśmy go w stoczni w Kołobrzegu


Aktualizacja 28.08.2016

Żaglowiec Głowacki podtopiony w porcie jachtowym w Trzebieży. Jak się okazuje nieszczelność kadłuba lub brak odpompowywania zęz stojącego żaglowca zaskutkowały podtopieniem jednostki, interweniowała Straż Pożarna która za pomocą pomp wypompowała wodę.

Ośrodkiem COŻ Trzebież zarządza w dalszym ciągu Syndyk, który przejął majątek Spółki COŻ Trzebież, która ogłosiła upadłość. Za kwotę ponad 140 tys. pln PZŻ przejął od Syndyka jachty, nieruchomościami nadal zarządza Syndyk.


Aktualizacja 22.04.2016

Komentarz Pana Zdzisława Uherka Prezesa Spółki Smart i COŻ Trzebież (aktualny dzierżawca ośrodka Trzebież w upadłości) odnoszący się do informacji jakie zostały przekazane publicznie przez przedstawicieli PZŻ i ZOZŻ podczas konferencji prasowej dotyczącej powołania nowej Fundacji Port Trzebież jaka odbyła się 19.04.2016 w Szczecinie:

Zdzisław Uherek:

1) Po podpisaniu umowy , wykupiliśmy udziały spółki, spłaciliśmy kredyt zaciągnięty przez Prezesa Samociuka w PZŻ ( 100 000,00 zł ) i w Banku PEKAO SA ( 82 000,00 zł). Spłaciliśmy długi w ZUS - ie, zaległe pensje itd.
2) Cytat słów Jerzego Domańskiego PZŻ " nie ma wiarygodnych dokumentów , które pokazywały czy wykazywały nakłady COŻ SMART w różnych konfiguracjach .... PZŻ nie będzie legalizował działalności Pana Uherka w obrocie powiedzmy w obrocie poza oficjalnym obrotem gospodarczym ..... "

- czy faktury nie są dokumentem gospodarczym , Pan Domański dostał 3 segregatory z fakturami . Miał wgląd do nich od czerwca do października 2014. Ponadto Pani Magdalena Kaczorowska przesłała do pana Domańskiego dane od księgowej twierdząc ,że to dla Prezesa Uherka. Były dwie inwentaryzacje, które miały potwierdzić nasze nakłady , nikt nie negował nakładów, ale faktury dla PZŻ nie są dokumentem gospodarczym ...
3) W maju 2014 roku podpisaliśmy list intencyjny , który tak naprawdę nic nam nie dał, w listopadzie wypowiadają nam nieważna umowę i nakazują opuszczenie Trzebieży. Obciążają firmę SMART za bezumowne korzystanie z terenu w złej wierze...
Dochodzi do rozmów i negocjacji , ale w 2015 roku w marcu PZŻ składa o upadłość spółki COŻ. Podczas pierwszej inwentaryzacji nie przejmują portu bo dobrze wiedza ,że sprawa o upadłość jest w trakcie wiec liczą ,że sąd ogłosi upadłość COŻ SP. Z O.O.
31.03.2016 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd ogłasza upadłość spółki COŻ pod warunkiem ,że PZŻ sfinansuje działania SYNDYKA. Pani SYNDYK czeka nie pieniądze , a my złożyliśmy zażalenie
3 kwietnia oddalismy wszystkie klucze Pani Syndyk
4) były mediacje COŻ - PZŻ - z propozycją mediacji wyszedł COŻ w grudniu do ZOZŻ z uwagi na to ,iż w ZOZŻ pojawił sie Mecenas Zbroja . Mediatorem był ZOZŻ - spotkanie u Pana Mecenasa Zbroji - spotkanie w siedzibie ZOZŻ 26.01.2016 roku . Mediacje zakończone wynikiem negatywnym 29.02.2016 , PZŻ zależało tylko na wydaniu portu, nie chcieli rozmawiać na temat wzajemnych rozliczeń.
Na sailforum 20.02.2016 pojawia sie informacja o porozumieniu ZOZŻ i PZŻ czyli przed zakończeniem mediacji. Mecenas Zbroja rezygnuje ze swojego stanowiska w ZOZŻ - o co tu chodzi ???

Zdzisław Uherek Prezes COŻ Trzebież i Smart.


Aktualizacja 21.04.2016

Kolejny ciekawy wątek sprawy Ośrodka w Trzebieży:

Tym razem opinia Pana Romualda Czaplińskiego byłego vice Prezesa Komisji Rewizyjnej PZŻ i Honorowego członka PZŻ.

Pan Romuald dokładnie opisuje chronologię zdarzeń, opisuje precyzyjnie wydarzenia związane z ośrodkiem w Trzebieży i jego aktualnym stanem.

Według Pana Romualda to PZŻ ponosi wyłączną winę za aktualny stan rzeczy, według niego ośrodek powinno się przekazać ZOZŻ lub Gminie Police za złotówkę.

Pismo Pana Romualda Czaplińskiego w dole strony w załącznikach

lub tu: KLIKNIJ

Aktualizacja 19.04.2016

Zgodnie z zapowiedziami w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca dalszych losów Ośrodka Żeglarskiego w Trzebieży

Prezes ZOZŻ Z. Zalewski i vice Prezes ZOZŻ Z. Jagniątkowski podpisali list intencyjny z Vice Prezesem PZŻ Jerzym Domańskim w sprawie powołania nowej Fundacji "Port jachtowy Trzebież" mającej na celu przywrócenie ośrodka do eksploatacji.

Fundatorami nowej Fundacji mają być: ZOZŻ i PZŻ, środki finansowe na rozwój ośrodka w Trzebieży mają być pozyskane z funduszy Europejskich, koszty odzyskania majątku od Syndyka ma ponieść PZŻ.

Przedstawiciele ZOZŻ zastrzegli, że rozpoczną swoje działania dotyczące rozwoju i przejęcia w dzierżawę ośrodka dopiero po uregulowaniu i wyczyszczeniu wszystkich prawnych zawiłości ośrodka, wynikających ze sporu PZŻ Spółka COŻ Trzebież - a do tego wydaje się że jest bardzo długa droga ....

Przypomnijmy, że dotychczasowy dzierżawca: Spółka COŻ Trzebież została postawiona w stan upadłości, a masa upadłościowa została przejęta przez syndyka.

PZŻ robi aktualnie wszystko, aby jak najszybciej odzyskać swój majątek. Nie będzie to proste bo wyrok o upadłości jest nieprawomocny, a spółka COŻ Trzebież złożyła zażalenie na tę decyzję, więc piłka jest nadal w grze i pat może potrwać jeszcze kolejne miesiące.

Na konferencji zadeklarowano szybkie uruchomienie ośrodka na które według wyliczeń ZOZŻ potrzeba 2 mln. zł (uruchomienie portu), przedstawiciele ZOZŻ i PZŻ deklarują że może to potrwać około miesiąca czasu. 

Termin taki jest w bieżącej sytuacji chyba nazbyt optymistyczny, aktualny pat i konflikt trwający ponad rok, nie został do dzisiaj rozwiązany, wielokrotne mediacje również z udziałem ZOZŻ się nie udały, samo powołanie fundacji trwa, należy pamiętać że nabrzeże północne wymaga powaznego remontu i jest na dzień dzisiejszy wyłączone z eksploatacji.

Na dole strony film Video z konferencji 19.04.2016.

Film zawiera prezentację planów ZOZŻ i PZŻ, oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Dodatkowo w końcowej części filmu zamieściliśmy wywiad z Vice Prezesem ZOZŻ Zbigniewem Jagniątkowskim i Vice Prezesem PZŻ Jerzym Domańskim.

Miejmy nadzieję, że sprawa Trzebiezy zostanie jak najszybciej rozwiązana, pozostają pytania dotyczące nadal nierozwiązanego sporu pomiędzy dotychczasowym dzierżawcą spółką COŻ Trzebież a PZŻ.

Film dostępny jest w dole strony.


Aktualizacja 18.04.2016

Ciekawa informacja odnośnie Trzebieży: jutro czyli 19 kwietnia odbędzie się w Szczecinie konferencja prasowa odnośnie dalszych losów słynnej Trzebieży.

Co ciekawe w dniu dzisiejszym kontaktowaliśmy się z aktualnym dzierżawcą toczącym spór o ośrodek z PZŻ - tem, który twierdzi że: o konferencji nic nie wie i nie został zaproszony, według niego sprawa Trzebieży nie posunęła się ani o milimetr, strony czekają na rozstrzygnięcie w sądzie.

Trudno tu naprawde cokolwiek zrozumieć ....

Poniżej entuzjastyczne zaproszenie na konferencję prasową - autor ZOZŻ:

Nowa nadzieja dla Trzebieży (konferencja prasowa)
Szanowni Państwo,
Na tę wiadomość długo czekała cała żeglarska Polska! Miło nam poinformować, że po wielu przeprowadzonych rozmowach Polski Związek Żeglarski i Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski podjęły decyzję o utworzeniu podmiotu, który pozwoli na wznowienie działalności, stabilne funkcjonowanie i rozwój Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży. Tym samym, już w najbliższy wtorek wiceprezes PZŻ Jerzy Domański i Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski podpiszą uroczyście list intencyjny, wyrażając wolę współpracy przy odbudowie kolebki polskiego żeglarstwa.

Konferencja prasowa podczas, której zostanie podpisany list intencyjny odbędzie się wtorek 19. kwietnia o godzinie 16:00 w Restauracji Jachtowa przy ul. Lipowej 5 w Szczecinie. Podczas wtorkowego spotkania poinformujemy również o koncepcji i planach na rewitalizację ośrodka żeglarskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów!
Przypomnijmy, że Centralny Ośrodek Żeglarstwa PZŻ w Trzebieży, położony u wrót Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku Południowego, to najważniejszy - po Gdyni - ośrodek szkoleniowy żeglarstwa morskiego w Polsce. W popularnej „szkole trzebieskiej" kapitańskie patenty zdobyła znakomita większość uznanych w kraju i w świecie polskich żeglarzy. W czasach świetności ośrodka na jedno miejsce na kursach manewrowych czekało tu nawet dziesięciu chętnych, natomiast wywodzący się stąd „manewr trzebieski", na stałe wszedł do podręczników szkoleniowych. W Trzebieży stacjonują słynne jachty, w tym m.in. „Śmiały", „Jurand" i „Kapitan Głowacki" (były „Henryk Rutkowski").

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polski Związek Żeglarski


Aktualizacja 19.01.2016

Kolejna i chyba ostatnia próba mediacji przed nami, poprzednie się nie udały. Sprawa wydaje się bardzo trudna, a rozbieżności pomiędzy stronami są tak duże, że rozwiązanie ich bez procesu sądowego wydaje się niemozliwe.

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski podjął się właśnie roli mediatora.

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w osobach prezesa - Zbigniewa Zalewskiego, wiceprezesa - Zbigniewa Jagniątkowskiego, oraz członka zarządu - Patryka Zbroi zainicjowali kolejne spotkanie mediacyjne ws. rozstrzygnięcia sporu dotyczącego statusu prawnego portu jachtowego w Trzebieży i działek przyległych w zakresie prawa do dysponowania tymi obiektami.

Za zgodą stron, ZOZŻ jako mediator ponownie będzie chciał stworzyć płaszczyznę umożliwiającą osiągnięcie porozumienia, w celu uniknięcia ostatecznego procesu sądowego. Stronami trwającego od kilkunastu miesięcy konfliktu są dzierżawca terenu - Spółka Centralny Ośrodek Żeglarstwa, oraz Polski Związek Żeglarski, który jest właścicielem gruntu, nieruchomości i pozostałej floty jachtów.

- Wierzymy, że spór uda się zażegnać jak najszybciej. Trzebież to szczególne miejsce na żeglarskiej mapie Polski, nie tylko ze względu na wyjątkową historię. Trzeba zrobić wszystko by żeglarze jak najszybciej mogli w pełni korzystać z tego portu - mówi Zbigniew Jagniątkowski, wiceprezes ZOZŻ i pomysłodawca Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Obecnie sytuacja w Trzebieży jest patowa, a ośrodek praktycznie przestał funkcjonować. Cierpią żeglarze i mieszkańcy, bo marina świecie pustkami i popada w ruinę.

Zgodnie z umową nowy gospodarz przez dwa lata miał być zwolniony z czynszu, w zamian miał zainwestować w port dwa miliony złotych i przejąć zadłużony na ok. 300 tysięcy złotych Centralny Ośrodek Żeglarstwa. Jak ocenia dzierżawca w marinie nie inwestowano przez kilkadziesiąt lat, a PZŻ ukrył rzeczywisty stan techniczny portu.

Konflikt trwa.

Żadna i żadna ze stron nie chce odpuścić. Umowa dzierżawy została podpisana z wadą prawną i według prawników od początku jest nieważna, dlatego obie strony chcą ją wypowiedzieć, ale na innych warunkach, przeprowadzono kilkukrotnie inwentaryzacje majątku i kilkukrotnie próbowano przekazać ośrodek - bez skutku.

COŻ zgodzi się na stopniowe opuszczenie nieruchomości i przekazanie majątku pod warunkiem rozliczenia nakładów poniesionych na utrzymanie ośrodka oraz zwrotu zainwestowanych pieniędzy, PZŻ twierdzi że nakładów nie było i oczekuje rozliczenia dzierżawy na warunkach których nie akceptuje COŻ 

CDN ....


Aktualizacja 06.11.2015

Niestety polubowne załatwienie sporu aktualnego dzierżawcy (COŻ Trzebież i Smart) z właścicielem (PZŻ) przed sądem się nie udało 

W chwili obecnej spółka COŻ Trzebież jest w upadłości, ośrodkiem nadal zarządza firma Smart.

Dzierżawca zabiega od kiilku miesięcy o przekazanie majątku i rozliczenie współpracy z właścicielem PZŻ - niestety do tej pory majątek portu jachtowego w Trzebieży nie został odebrany - pomimo tego że trzykrotnie dochodziło do inwentaryzacji w której uczestniczyli przedstawiciele obecnego dzierżawcy i przedstawiciele PZŻ.

Nabrzeża, nieruchomości, jachty nadal ulegają degradacji

Czy komuś zależy aby ten majątek zniszczyć do zera?


Aktualizacja 16.07.2015

do toalety z wiaderkiem żeglarzu - XXI wiek w Porcie PZŻ COŻ Trzebież - reportaż w Kronice Szczecińskiej ...

Reportaż Telewizji Szczecin - Spór w Porcie jachtowym w Trzebieży CD - Kronika Szczecińska patrz od 3min30s.:

Link: http://szczecin.tvp.pl/20821775/1830-130715


Aktualizacja 15.07.2015

Audycja w Polskim Radio Szczecin - ośrodek COŻ Trzebież zamknięty

"...to miejsce pachnące żaglami, przygodą i morzem. Każdy z nas czytał kiedyś książki o jachtach i wielkich żeglarzach, każdy przeżył na morzu to coś, co znaleźć można tylko na pokładzie jachtu płynącego pod rozgwieżdżonym niebem... coś, czego opisać się nie da". Tak poetyckie wyznanie można znaleźć na stronie Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży.
Obecnie jednak trzebieska przystań wygląda nieco inaczej. O konflikcie między Polskim Związkiem Żeglarskim, a spółką Centralny Ośrodek Żeglarstwa dzierżawiącą ten teren mówiliśmy tuz przed sezonem. W maju po przekazaniu majątku między stronami, sprawa miał być zamknięta, sezon miał się rozpocząć, nowy dzierżawca przejąć teren... Ale nic z tych planów nie wyszło. Dzisiaj po dwóch miesiącach od naszej wizyty marina jest zamknięta, woda odłączona, rezydenci narzekają, wszystko porasta trawą. Jak nas poinformowano sprawa w toku. A cierpią żeglarze i mieszkańcy
GOŚCIE:
Magdalena Kaczorowska - Polski Związek Żeglarski
Mecenas Mikołaj Marecki - reprezentujący spółkę Centralny Ośrodek Żeglarski dotychczasowego dzierżawcę tego terenu
Władysław Diakun - burmistrz Polic
Cezary Arciszewski - przewodniczący Rady Powiatu Polickiego
Andrzej Borowiec -dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Zbigniew Jagniątkowski - Prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych

LINK: http://radioszczecin.pl/276,2488,trzebiez-perla-wsrod-marin-zamknieta-na-cztery-s


Aktualizacja 15.05.2015 - ponowna inwentaryzacja w COŻ i kolejne podejście do przekazania majątku ośrodka COŻ Trzebież PZŻ towi

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o kolejnym podejściu do inwentaryzacji, pojawiła się osoba wspomnianego wczesniej Tomasza Rybarskiego wskazywanego jako przyszłego zarządcę ośrodka.

W komisji inwentaryzacyjnej są w imieniu PZŻ:

Magdalena Kaczorowska

Janusz Bilicki

Mariusz Dąbrowski

Tomasz Rybicki

Jerzy Sroka

Czy tym razem uda się zakończyć pat w ośrodku COŻ Trzebież związany z rozbieżnościami w ocenie majątku?

Spółka COŻ Trzebież oczekuje od PZŻ zwrotu poniesionych nakładów, PZŻ twierdzi że nie widać żadnych inwestycji .....

Pod tekstem w dole artykułu umieściliśmy aktualne załączniki:

1 POWOŁANIE PRZEDSTAWICIELI PZŻ DO KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ - INWENTARYZACJA 15.05.2015 R.

2 Pełnomocnictwo- J. Domański_Trzebież_ Smart_COŻ  14.05.2015 r.

Ciąg dalszy nastąpi ....


Aktualizacja 09.05.2015

Już ponad 2 tygodnie mnęły od inwentaryzacji majątku ośrodka COŻ PZŻ w Trzebieży.

Po inwentaryzacji spółka COŻ Trzebież planowała przekazać jak najszybciej majątek przedstawicielowi PZŻ Jerzemu Domańskiemu. PZŻ nie chce się zobowiązać do pokrycia kosztów inwestycji jakie poniosła spółka COŻ Trzebież w ramach nieważnej umowy dzierżawy PZŻ twierdząc że spółka COŻ nic nie zainwestowala w ośrodek.

Niestety do dnia dzisiejszego PZŻ nie podpisał dokumentów przekazania majątku, pomimo tego że ogłoszono że jest już nowy dzierżawca z Warszawy? Firma Trade Winds? W środowisku pojawiła się plotka że Trzebieżą ma zarządzać w imieniu tej firmy znany w środowisku szczecińskim Tomasz Rybarski?

Pat trwa - rozwiązanie chyba możliwe jest tylko w sądzie ...


Aktualizacja 23.04.2015

Trzebież "Upadła królowa" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny w Polskim Radiu Szczecin

"...to miejsce pachnące żaglami, przygodą i morzem. Każdy z nas czytał kiedyś książki o jachtach i wielkich żeglarzach, każdy przeżył na morzu to coś, co znaleźć można tylko na pokładzie jachtu płynącego pod rozgwieżdżonym niebem... coś, czego opisać się nie da."
Tak poetyckie wyznanie można znaleźć na stronie Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży.
Obecnie jednak trzebieska przystań wygląda nieco inaczej.
Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny "Upadła królowa" Polskie Radio Szczecin - historia ośrodka, goście wypowiadają się o przyczynach upadku ....
Goście:
Jakub Pisański - Zastępca Burmistrza Polic, 
Zbigniew Jagniątkowski – Prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych, inicjator Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 
Mikołaj Marecki - żeglarz, prawnik, pełnomocnik COŻ (należącego do spółki SMART, dotychczasowego dzierżawcy).
Zbigniew Stosio - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego,
Katarzyna Wolnik-Sayna - autorka reportażu

link do reportażu:

http://radioszczecin.pl/276,2220,zdjecie-zygmunt-kowalski


Aktualizacja 23.04.2015

Odpowiedź PZŻ na pismo nr 2 (COŻ Trzebież)

Szanowni Państwo,
Kancelaria prawna niezwłocznie przygotuje odpowiedź na przesłane pismo i stanowisko PZZ w tej sprawie.
Poniżej w trybie roboczym przedstawiam komentarz do pisma.
1. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji nie były w żaden sposób wskazane jakiekolwiek naniesienia ani inwestycje, nie były one zidentyfikowane, nie była wskazana i przypisana do konkretnej pozycji jej wartość.
Ponieważ nie było wskazanych konkretnych naniesień nie było możliwości określenia, które z nich są przydatne i mogą ewentualnie podlegać przejęciu, a które są zbędne i na pewno nie zostaną przejęte.
Jednocześnie oświadczam, że w trakcie rozmów nad ostatecznym brzmieniem protokołu przejęcia nie składałem żadnych oświadczeń.
Trzy segregatory faktur ( od gwoździ i pędzli do różnych narzędzi i urządzeń), o których wspomina się w piśmie nie stanowi żadnego dokumentu potwierdzającego poniesienie jakichkolwiek nakładów bez szczegółowego opisania nakładu, wskazania go, dokumentacji technicznej, protokołu odbioru, potwierdzenia finalnej wartości po włączeniu do użytkowania oraz co równie istotne wskazanie urządzeń, które zostały zastąpione nowymi i przedstawienie tych "starych" urządzeń do odbioru.
W przypadku braku tych "starych" urządzeń i przyrządów trudno mówić o jakichkolwiek nakładach, jest to tylko i wyłącznie utrzymanie dotychczasowej użyteczności/ przydatności do używania wykorzystywanych bez podstawy prawnej składników majątku PZŻ. Takie po prostu są zasady.
Niestety Pan kapitan Żeglugi Wielkiej Z. Uherek po raz kolejny posuwa się do nie licujących z godnością kapitana prób mataczenia i przemycania nieprawdziwych informacji
2. PZŻ jest gotowe do przejęcia żaglowca " Głowacki" we wskazywanym wcześniej terminie tj. w dniu dzisiejszym, przedstawiciele PZŻ są na miejscu w Trzebieży.
na warunkach określonych w piśmie przesłanym przez kancelarię mec. P. Kowalewskiego dotyczącym treści projektu protokołu, który nie został podpisany w dniu 18.04.2015 r.
Pozdrawiam,
Jerzy DOMAŃSKI Dyrektor Wydział Majątkowo-Inwestycyjny PZZ


Aktualizacja 22.04.2015

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam odpowiedź na wezwanie do wydania Głowackiego. (dokument w PDF do pobrania znajduje się w dolnej części artykułu)

Z poważaniem Kpt. Ż.W. Zdzisław Uherek Prezes SMART Sp. Z o.o.


Aktualizacja 22.04.2015:

Wstępna odpowiedź Jerzego Domańskiego (PZŻ) na pismo Prezesa Zdzisława Uherka (COŻ Trzebież):

Szanowni Państwo,

Oczywiście w trybie pilnym po konsultacji z kancelarią prawną ustosunkujemy się do załączonego pisma.

Niestety nie jest ono zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym, jest niestety kolejną podejmowaną przez Prezesa Z. Uherka  próbą mataczenia, wprowadzania pokrętnych wyjaśnień i zrzucania odpowiedzialności na druga stronę sporu. Podczas gdy źródłem obstrukcji podczas przejęcia majątku PZŻ ( ruchomości i nieruchomości) są działania Pana Z. Uherka.

Z poważaniem

Jerzy DOMAŃSKI

Dyrektor - Wydział Majątkowo-Inwestycyjny - Polski Związek Żeglarski


Aktualizacja 21.04.2015:

Prezes Zdzisław Uherek skierował w dniu 21.04.2015 pismo do Polskiego Związku Żeglarskiego i wszystkich zainteresowanych.

W pismie podnoszona jest sprawa kwestionowania przez PZŻ nakładów poniesionych przez Spółkę COŻ Trzebież na modernizację ruchomości i nieruchomości i sporu jaki nadal trwa.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w pismem - pismo dostepne jest w załączniku do pobrania w PDF pod artykułem.


Artykuł 20.04.2015

Kto zje ten pasztet i czy komuś on nie zaszkodzi? pasztet ten zalatuje od lat lekko stęchlizną ...Wielu żeglarzy i osób zainteresowanych tematem obserwując wieloletnie działania właściciela ośrodka w Trzebieży (PZŻ) dostaje już od dawna niestrawności ... 

Jeden z najbardziej znanych ośrodków żeglarskich w Polsce "Topowy i legendarny" w latach komuny Historyczny Ośrodek COŻ Trzebież, posiadający w tamtym czasie chyba największą w Polsce flotę jednostek szkoleniowych i morskich, organizator chyba największej ilości kursów żeglarskich w tamtym czasie - przechodzi kolejne wielkie zawirowania i dalszą zapaść, czy może być jeszcze gorzej?  - zapowiada się nagła zmiana dzierżawcy ośrodka - na drodze mediacji ...

Powodem problemów jest między innymi: nieważna zdaniem prawników umowa na dzierżawę podpisana 4 lata temu, niewyjaśniony status prawny niektórych działek ośrodka powodujący problemy w pozyskaniu jakiegokolwiek dofinansowania, tragiczny stan nabrzeży i floty i brak chęci porozumienia pomiędzy właścicielem i dzierżawcą na drodze partnerskiej.

Trwa próba rozwiązania aktualnej sytuacji patowej na bazie sądowej próby ugodowej pomiędzy aktualnym dzierżawcą: Spółką COŻ Trzebież a właścicielem: Polskim Związkiem Żeglarskim.

W ubiegły weekend komisja złożona z przedstawiclieli wszystkich zaangażowanych stron dokonała spisu inwentaryzacyjnego całego majątku - miało dojść do podpisania ptrotokołu i przekazania ośrodka wraz z majątkiem właścicielowi czyli PZŻ - owi. Przedstawiciel PZŻ specjalista d/s majątkowych Jerzy Domański odmówił podpisania protokołów po inwentaryzacji twierdząc, że nie ma własciwych pełnomocnictw - Co dalej? 

Nabrzeże Północne (główne) zostało w październiku 2014 r wyłączone z eksploatacji, część jachtów nie nadaje się do użytkowania, część jachtów PZŻ sprzedał, armatorzy stacjonujący mają problem z wodowaniem i postojem, sprzedana jest część rejsów i czarterów na pozostałych jachtach - co będzie dalej?

Zapowiadamy szerszy artykuł opisujący historię dzierżawy ośrodka COŻ Trzebież od PZŻ od 2011 roku.

Nieważna? umowa została podpisana na 20 lat .... wystosowano list intencyjny w celu podpisania wiążącej umowy bez wad prawnych i do dzisiaj nic .... zaprzepaszczono fundusze ZROT na rewitalizację mariny ....

aktualny dzierżawca otrzymał w grudniu od PZŻ nakaz opuszczenia ośrodka, odbyła się nawet akcja zajęcia budynku i terenu przez PZŻ i zakaz wejścia na teren przedstawiclieli dzierżawcy.

Aktualny dzierżawca ma dość współpracy z PZŻ  i chce oddać ośrodek w ręce PZŻ jak najszybciej, chce również odzyskać pieniądze utopione w remont nieruchomości i ruchomości - podobno jest już nowy dzierżawca firma z Warszawy, która nieoficjalnie zobowiązała się do zainwestowania miliona złotych w marinę. Umowę podpisano na 10 lat z możliwością przedłużenia.

Załączniki:
Pismo Prezesa COŻ do Polskiego Związku Żeglarskiego do pobrania w PDF
Odpowiedź na wezwanie do wydania Głowackiego (COŻ TRZEBIEŻ)
Pełnomocnictwo- J. Domański_Trzebież_ Smart_COŻ 14.05.2015 r
POWOŁANIE PRZEDSTAWICIELI PZŻ DO KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ - INWENTARYZACJA 15.05.2015 R.
STANOWISKO W SPRAWIE TRZEBIEŻY PANA ROMUALDA CZAPLIŃSKIEGO


Przekazanie majątku COŻ Trzebież - PZŻ

powrót

« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się
Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek