PortalZeglarski.com
53 dni
12H 2M 10S

Wydarzenia wszystkie

czerwiec »
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
NEWS
15.05.17
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Krytyka SAJ - Projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających


Aktualizacja 16.05.2017

SAJ ponownie poddaje krytyce oficjalny projekt rejestracji jachtów poddany konsultacjom społecznym

Pod koniec kwietnia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierował do konsultacji społecznych projekt (z 28 kwietnia) ustawy o rejestracji jachtów. Niestety nadal nie może on zadowalać.
Niestety nie uwzględniono większości naszych uwag wobec projektu nieoficjalnego. W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni je ponowić. Oto główne punkty opinii wysłanej przez Radę Armatorską.
"Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych rozumie powody stojące za próbą uporządkowania spraw rejestracji jachtów w Polsce. Zmiany te powinny jednak oznaczać ułatwienie i uproszczenie procedur, tworząc zachętę do rejestrowania jachtów pod polska banderą i upowszechniania żeglarstwa. Niestety, mimo naszych wniosków składanych w 2016 roku oraz zimą roku bieżącego, z którymi jak wiemy zapoznaliście się Państwo uważnie, przesłany projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które zdecydowanie utrudnią i skomplikują rejestrację jachtów w Polsce.
W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni ponowić nasze krytyczne uwagi. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że wynikają one z wiedzy o stanowisku szerokich rzesz żeglarzy.
1. Nadal zdumienie i zaniepokojenie budzi wśród żeglarzy zawarty w projekcie powrót do obowiązkowej rejestracji niemal wszystkich jachtów śródlądowych, czyli do nakazu znanego z przepisów obowiązujących w Polsce od lat 50-tych ubiegłego wieku, aż do roku 2007. Taka regulacja odbierana będzie powszechnie nie tylko jako działanie nieuzasadnione, ale również jako rozwiązanie sprzeczne z dobrymi zmianami, które wprowadził rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego - w drodze ustawy z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 846). Ustanowiony wówczas został obowiązujący obecnie stan prawny, w którym jachty używane wyłącznie na wodach śródlądowych śródlądowe o długości kadłuba poniżej 12 metrów oraz mocy silników poniżej 15kW zwolnione są z obowiązku rejestracji, przy zachowaniu możliwości dobrowolnej rejestracji tych jachtów śródlądowych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Uważamy za właściwe i korzystne zachowanie wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2007r. rozwiązań. Obowiązujące obecnie limity wielkości jachtów, które zwolnione są z obowiązkowej rejestracji na wodach śródlądowych powinny zostać zachowane (poniżej12m/15kW). Powrót do twardego nakazu rejestracji jachtów śródlądowych już od 5 metrów długości oznacza naszym zdaniem zbędne zwiększenie biurokratycznych obciążeń wobec armatorów i budzi obawy powrotu do irracjonalnych wymogów znanych z okresu PRL, które zlikwidowano dopiero 10 lat temu, mocą wspomnianej ustawy z 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.
Nie istnieje żaden powód merytoryczny, związany z bezpieczeństwem żeglugi, uzasadniający taki zapis.
2. Przyjmujemy do wiadomości krytykę nieudolności dotychczasowych organów rejestrowych zawartą w uzasadnieniu do ustawy. W tej sytuacji z żalem jesteśmy skłonni wycofać sprzeciw wobec konieczności ponownej rejestracji jachtów, które są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Bezwzględnie jednak musi zostać zastosowana zasada zachowania na życzenie armatora obecnych numerów POL oraz nazw, co jest niezbędne dla uniknięcia kosztów związanych z likwidacją starych oznaczeń na kadłubach i żaglach a także ze zmianą danych widniejących w szeregu dokumentów związanych z użytkowaniem jachtów, (pozwolenia radiowe UKE, regatowe świadectwa pomiarowe, polisy ubezpieczeniowe, umowy postoju z przystaniami, etc, etc..). Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na tradycyjną wartość niektórych skojarzeń jacht-nazwa-numer dla jachtów historycznych. Stoimy też na stanowisku, że właściciele jachtów zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami powinni zostać zwolnieni z ponownego ponoszenia opłat rejestracyjnych.
3. Podtrzymujemy opinię w sprawie co do niecelowości rozwiązania, w którym akt prawa dotyczący rejestracji jednostek pływających, zawierać miałby zapisy różnicujące wymagania i procedurę rejestracji w zależności od... sposobu użytkowania jachtu - w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, lub poza nią. Celem rejestracji statków, w tym rejestracji jachtów, jest potwierdzenie własności oraz uzyskanie dokumentu, który potwierdza przynależność państwową jednostki. Sposób użytkowania jachtu nie ma związku z ustaloną w przepisach prawa funkcją oraz celem rejestracji jednostek pływających.
4. Nie jest celowe utrzymywanie „zatwierdzanie nazwy" przez organ rejestrowy. Nazwa powinna być zgłaszana przez armatora do rejestru. W przypadku zastosowania nazwy naruszającej prawo organ rejestrowy mógłby, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia takiego naruszenia, odmówić rejestracji w drodze decyzji administracyjnej.
5. Zupełnie niezrozumiały jest powód, dla którego omawiany projekt ustawy zawiera zapisy nakazujące uzyskiwanie numeru i oznakowania (CIN, VIN, INI) przez obecnie użytkowane jachty. Jest to sprzeczne zarówno z celem, jak i z przywołanymi w uzasadnieniu regulacjami międzynarodowymi, dotyczącymi nadawania numeru CIN. Regulacje te dotyczą co do zasady wyłącznie jednostek nowych lub wprowadzanych po raz pierwszy do użytku. Niezrozumiały jest również powód wprowadzania wymogu uzyskiwania w trakcie procedury rejestracyjnej opartego wyłącznie na zapisach projektu „numeru INI", co musiałoby dotyczyć wszystkich polskich jachtów, które nie posiadają numeru CIN. Nie rozumiemy dlaczego przywołane w „uzasadnieniu" właściwe funkcjonowanie proponowanej w projekcie elektronicznej bazy danych o polskich jachtach, musi łączyć się z obciążeniami formalnymi i finansowymi wobec każdego właściciela polskiego jachtu.
Podsumowując:
Oczekujemy, że zgodnie ze składanymi przez Ministerstwo deklaracjami, proponowane zmiany będą oznaczały ułatwienie i uproszczenie procedur rejestracji, co stworzy zachętę do rejestrowania jachtów pod polską banderą i ułatwi upowszechnianie żeglarstwa. Dlatego oczekujemy od fachowej kadry Ministerstwa usunięcia wskazanych powyżej błędów w omawianym projekcie ustawy, jeszcze przed skierowaniem projektu do parlamentu.
Pragniemy raz jeszcze potwierdzić nasze zainteresowanie tematem i zadeklarować udział we wszelkich konsultacjach dotyczących spraw rejestracji polskich jachtów użytkowanych na morzu i na wodach śródlądowych. Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko oparte jest o liczne konsultacje, które mimo bardzo krótkiego okresu przeznaczonego na konsultacje społeczne omawianego projektu udało nam się przeprowadzić w szeroko rozumianym środowisku polskich żeglarzy.
Mamy nadzieję, że proponowane przez Ministerstwo nowe rozwiązania związane z rejestracją jachtów w Polsce ograniczą liczbę polskich jachtów, które rejestrowane są pod banderami innych państw."


Aktualizacja 14.05.2017

 

trwają Konsultacje społeczne w sprawie nowej ustawy rejestracji jachtów (do 18 maja) - SAJ wcześniej reagował i wskazał wiele uwag do nowej ustawy.

Tak zalety ustawy wskazują jej autorzy:

Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Projekt przewiduje znaczne uproszczenie i uporządkowanie przepisów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, stworzenie jednego rejestru w miejsce obecnie istniejących 6-ciu oraz uproszczenie samego procesu rejestracji.

Obecnie rejestry prowadzone są przez 5 podmiotów: Polski Związek Żeglarski (PZŻ), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW), starostowie, izby morskie i urzędy morskie. Przepisy są skomplikowane i nieprzejrzyste. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, procedur, wymaganych dokumentów i opłat są w każdym przypadku różne, choć nie ma to uzasadnienia merytorycznego. W efekcie powstaje chaos i niepewność adresatów normy prawnej. Projekt przewiduje znaczne uproszczenia przepisów, odbiurokratyzowanie procedur i zharmonizowanie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych.

Projekt zawiera wiele korzystnych dla armatorów rozwiązań:

1. Wniosek będzie można złożyć w formie elektronicznej. Zarówno wniosek o rejestrację, jak informację w razie z potrzeby aktualizacji danych można będzie składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-Puap.

2. Rejestracja odbywać się będzie w starostwach, aby zapewnić łatwy dostęp do punktów rejestracji. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć u dowolnie wybranego starosty.

3. Zlikwidowano obowiązek zatwierdzania nazwy jednostki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, aby zarejestrować jacht morski należy wcześniej wystąpić z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego i otrzymać decyzję o zatwierdzeniu nazwy.

4. Możliwe będzie samodzielne wykonanie pomiaru jachtów do 14 m, bez konieczności potwierdzania wymiarów przez podmiot upoważniony lub rzeczoznawcę. Nie będzie konieczności uzyskania Świadectwa Pomiarowego czy potwierdzania wymiarów przez upoważniony podmiot lub rzeczoznawcę, ani ponoszenia kosztów z tym związanych. W odniesieniu do wszystkich jednostek za potwierdzenie wymiarów uznawane również będzie okazanie wydawanej przez producenta Deklaracji Zgodności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE ws. rekreacyjnych jednostek pływających oraz skuterów wodnych (tzw. Dyrektywa RCD), co powinno być znacznym ułatwieniem dla armatorów większości nowych jednostek.

5. Dowód rejestracyjny będzie miał prostą i funkcjonalną formę plastikowej karty. (Nowy dowód rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał najbardziej podstawowe dane dotyczące jednostki i właściciela oraz podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania jednostki: t.j. maksymalną liczbę osób, które mogą się znajdować na jednostce (ze względu na jej konstrukcję i uwarunkowania statecznościowe) oraz maksymalną siłę wiatru i wysokość fali, przy których można żeglować).

6. Dowód rejestracyjny będzie dowodem własności jachtu. (Z danych zebranych przez MGMiŻŚ w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. wynika, że najwięcej jednostek zarejestrowanych jest w starostwach (ponad 300 000 jednostek). Starostwa nie wydają dowodu rejestracyjnego, a jedynie zaświadczenie o rejestracji, które nie jest potwierdzeniem własności).

7. Umożliwiono eksploatację jachtów zarówno na wodach morskich, jak śródlądowych. (Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zarejestrowania jednostki, która będzie miała dokumenty umożliwiające żeglowanie po wodach śródlądowych i morskich).

8. Stworzono mechanizmy dostępu do informacji służące zwiększeniu efektywności prowadzenia akcji ratowniczych oraz zapobieganiu kradzieżom i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek i silników przyczepnych. (Elektroniczna baza danych będzie stale dostępna dla służb ratowniczych (24/7) i będzie integrować informacje potrzebne tym służbom do efektywniejszego dziania, np. dotyczące będących na wyposażeniu jachtu środków łączności i wzywania pomocy. Można też będzie dobrowolnie rozszerzyć zakres tych informacji i np. podać numer kontaktowy do bliskiej osoby, która potwierdzi dane w razie odebrania przez Służbę SAR sygnału wezwania pomocy z radiopławy EPIRB. Właściciel będzie mógł podać nr silnika przyczepnego z tabliczki znamionowej, a w razie decyzji o zmianie napędu, za pośrednictwem ePuap przesłać informację i zaktualizować dane, co ułatwi pracę organom ścigania i utrudni powtórną legalizację sprzętu w razie kradzieży).

9. Rejestr elektroniczny będzie publicznie dostępny. (Rejestr będzie jawny, a każda osoba posiadająca numer rejestracyjny lub numer INI będzie miała poprzez przeglądarkę internetową zweryfikować podstawowe informacje na temat jednostki zawarte w bazie danych).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Uwagi można zgłaszać do dnia 18 maja 2017 r.


Aktualizacja 25.03.2017

SAJ interweniuje do Ministra w sprawie nowego projektu dot. rejestracji jachtów

"Projekt ustawy o rejestracji jachtów w kształcie, który znamy musimy ocenić bardzo krytycznie. W zaistniałej sytuacji proponujemy odstąpienie od prac nad projektem" - pisze w liście do ministra Marka Gróbarczyka Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych. W ten sposób Rada Armatorska SAJ zajęła stanowisko w sprawie zmian w przepisach

Poniżej treść listu SAJ do ministra Gróbarczyka:

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dziękuje za otrzymaną w trakcie redagowania niniejszego pisma odpowiedź na wniosek z 23 lutego br., zawierającą informację o pracach nad projektem ustawy o rejestracji jachtów. Oczekujemy, że zgodnie ze składanymi przez nas postulatami, zaproponowane zmiany będą oznaczały ułatwienie i uproszczenie procedur tworzące zachętę do rejestrowania jachtów pod polska banderą i upowszechniania żeglarstwa.

W Internecie pojawił się projekt ustawy o rejestracji jachtów z 28 lutego br., jak rozumiemy wstępna wersja jeszcze nie ogłoszona formalnie na stronie Centrum Legislacyjnego Rządu ani Ministerstwa. Ze względu na intencję sprawnej współpracy z Pańskim Ministerstwem pozwalamy sobie już na tym etapie zgłosić nasze uwagi. Niestety projekt ustawy o rejestracji jachtów, w kształcie, który znamy z załączonego pliku „projekt28_02_17", musimy ocenić bardzo krytycznie. Zauważamy przy tym, że zwarte w tym projekcie rozwiązania są sprzeczne z deklarowaną przez Pana Ministra polityką usuwania zbędnych, biurokratycznych barier w rozwoju polskiego żeglarstwa. Naszą krytyczną ocenę zawartych w tym projekcie rozwiązań potwierdzają dziesiątki rozmów, które przeprowadziliśmy z żeglarzami, armatorami oraz producentami jachtów rozmów, podczas świeżo zakończonych Targów „Wiatr i Woda" w Warszawie.

1. Najwyższe zdumienie i zaniepokojenie budzi wśród żeglarzy zawarty w "projekcie28_02_17" powrót do obowiązkowej rejestracji niemal wszystkich jachtów śródlądowych. Taka regulacja odebrana zostanie nie tylko jako działanie nieuzasadnione, ale również jako rozwiązanie sprzeczne z dobrymi zmianami, które wprowadził rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego - w drodze ustawy z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 846). Ustanowiony wówczas został obowiązujący obecnie stan prawny, w którym jachty śródlądowe o długości kadłuba poniżej 12 metrów oraz mocy silników poniżej 15kW zwolnione są z obowiązku rejestracji, przy zachowaniu możliwości dobrowolnej rejestracji tych jachtów śródlądowych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Uważamy za właściwe i korzystne zachowanie wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2007r. rozwiązań oraz niezmienność określonych w nich limitów wielkości jachtów, które zwolnione są z obowiązkowej rejestracji (poniżej12m/15kW). Powrót do twardego nakazu rejestracji jachtów śródlądowych już od 5 metrów długości oznacza naszym zdaniem zbędne zwiększenie biurokracji wobec armatorów i budzi obawy powrotu do irracjonalnych wymogów znanych z okresu PRL, które zlikwidowano dopiero 10 lat temu, mocą wspomnianej ustawy z 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

2. Zdumiewająca jest naszym zdaniem wynikająca z "projektu28_02_17" konieczność powtórnego przeprowadzenia procedury rejestracji tych polskich jachtów, które są obecnie zarejestrowane i posiadają dokument rejestracyjny zgodny z obowiązującymi obecnie przepisami. Nakładanie obowiązku powtórnej rejestracji wiąże się z koniecznością powtórnego przechodzenia procedury rejestracyjnej. To oznacza zbędne i nieuzasadnione obciążenia oraz koszty dla armatorów - ponowne ponoszenie opłat rejestracyjnych, kosztów zmiany numerów na kadłubach, na żaglach a także kłopoty z wymianą powiązanych z rejestracją dokumentów, np. dotyczących pozwoleń radiowych, pomiarów regatowych, ubezpieczeń, etc.

3. Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego „projekt28_02_17" zawiera zapisy nakazujące uzyskiwanie numeru CIN przez niemal wszystkie obecnie użytkowane jachty. Jest to sprzeczne zarówno z celem, jak i z regulacjami dotyczącymi nadawania numeru CIN, które co do zasady dotyczą wyłącznie jednostek nowych lub wprowadzanych po raz pierwszy do użytku.

4. Podobnie - równie niezrozumiałe jest dlaczego akt prawa dotyczący rejestracji jednostek pływających, zawierać miałby zapisy różnicujące wymagania i procedurę rejestracji w zależności od... sposobu użytkowania jachtu - w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, lub poza nią. Celem rejestracji statków, w tym rejestracji jachtów, jest potwierdzenie własności oraz uzyskanie dokumentu, który potwierdza przynależność państwową jednostki. Sposób użytkowania jachtu nie ma związku z ustaloną w przepisach prawa funkcją oraz celem rejestracji jednostek pływających.

5. Nie jest celowe „zatwierdzanie nazwy" przez organ rejestrowy. Nazwa powinna być zgłaszana przez armatora do rejestru. W przypadku zastosowania nazwy naruszającej prawo organ rejestrowy mógłby, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia takiego naruszenia, odmówić rejestracji w drodze decyzji administracyjnej.

6. Niejasny jest cel tworzenia „baz danych", dotyczących niemal wszystkich polskich jachtów, zwłaszcza wobec ogólnej liczby jachtów, które powinny podlegać rejestracji (tu powtarzamy, że rejestracja jachtów użytkowanych na wodach śródlądowych o długości kadłuba poniżej 12m lub mocy silników poniżej 15kW - jest zbędna). W przypadku jachtów nie mamy bowiem do czynienia z dziesiątkami milionów egzemplarzy pojazdów i kierowców, jak ma to miejsce w przypadku ruchu drogowego. Nie mamy też do czynienia z porównywalnym stopniem stałego zagrożenia dla życia i zdrowia. Absolutnie nie do przyjęcia jest nakładanie na armatorów obwarowanego przepisem karnym obowiązku aktualizowania zapisów w „bazach danych". Jeżeli w ogóle istnieje potrzeba prowadzenia proponowanych „baz danych" o jachtach, to obowiązek wprowadzania w nich zmian powinien spoczywać wyłącznie na organach administracji. Armator musi mieć jednak zapewnione prawo wglądu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

7. Nie do przyjęcia jest wysokość kar, jakie miałyby być nakładane na armatorów, którzy uchybią niektórym wymogom nowych, zbiurokratyzowanych procedur rejestracji, przewidzianych w „projekcie28_02_17". Przyjęcie trybu natychmiastowej wykonalności tych kar, bardzo krótkie terminy zgłoszenia oraz pozasądowy tryb odwoławczy budzą wśród starszych stażem żeglarzy najgorsze wspomnienia.

W zaistniałej sytuacji proponujemy odstąpienie od prac nad projektem ustawy o rejestracji jachtów, w kształcie, znanym z załączonego do naszego pisma pliku „projekt28_02_17".

Nasze postulaty dokonania zmian w procedurach rejestracji, które składaliśmy do Pana Ministra są nadal aktualne. Proponowane przez nas zmiany nie pogłębiają bałaganu i nie komplikują życia, ani armatorom, ani administracji morskiej i samorządom. Uważamy, że oparcie się przez Ministerstwo na naszym wniosku RA.3.2.10/07/17 z 23 lutego, pozwoliłoby dokonać uporządkowania kwestii rejestracji w sposób pragmatyczny, zgodny realnymi potrzebami, w oparciu wyłącznie o pracę specjalistów z kierowanego przez Pana Ministerstwa. Oczekujemy, że zgodnie ze składanymi przez nas postulatami, zaproponowane zmiany będą oznaczały ułatwienie i uproszczenie procedur, co stworzy zachętę do rejestrowania jachtów pod polską banderą i ułatwi upowszechnianie żeglarstwa.

Pragniemy raz jeszcze potwierdzić nasze zainteresowanie tematem i zadeklarować udział we wszelkich konsultacjach dotyczących spraw rejestracji polskich jachtów użytkowanych na morzu i na wodach śródlądowych.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
Prezes j.kpt.ż.w. Andrzej Remiszewski


15.03.2017

Projekt zmian w rejestracji do pobrania w PDF na dole artykułu

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu UD225
Tytuł: Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy został przygotowany w celu:
1) uproszczenia i uporządkowania przepisów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów dla jachtów śródlądowych i morskich, prowadzonych przez 5 podmiotów (Polski Związek Żeglarski (PZŻ), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW), Izby Morskie, Urzędy Morskie, starostowie);
2) uproszczenia procesu rejestracji i umożliwienia rejestracji oraz aktualizacji danych po złożeniu wniosku w formie elektronicznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli i środowisk żeglarskich;
3) poprawienia nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 24 m przez administrację morską i żeglugi śródlądowej (w chwili obecnej rejestry są rozproszone i prowadzone m.in. przez związki sportowe, co utrudnia nadzór nad ich prowadzeniem);
4) stworzenia rozwiązań legislacyjnych umożliwiających powstanie elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratowniczych i administracji państwowej;
5) zharmonizowania wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych, w tym wprowadzenia pojęcia jachtu komercyjnego w przepisach ustawy o żegludze śródlądowej; (obecnie decyzję o rejestracji jachtu w danym rejestrze armatorzy podejmują niejednokrotnie kierując się oceną wymagań nakładanych na dany rodzaj jednostek, a nie faktycznym zamiarem eksploatacji jednostki na danym akwenie i z danym przeznaczeniem. Zróżnicowane wymogi nie mają uzasadnienia merytorycznego, a utrudniają orientację w obowiązujących przepisach adresatom norm prawnych);
6) stworzenia jednego wzoru dowodu rejestracyjnego, będącego jednocześnie dowodem własności jednostki oraz stworzenia mechanizmów ułatwiających wykrywanie i ściganie sprawców kradzieży jednostek pływających;
7) uwzględnienia wniosków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich w zakresie potrzeby wpisywania do dokumentu rejestracyjnego liczby osób na pokładzie oraz granicznych warunków uprawiania żeglugi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie
Projekt ustawy przewiduje:
1) stworzenie jednego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej. Przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy system rejestracji;
2) rejestrację w starostwach, aby zapewnić łatwy dostęp dla obywateli i równoległą możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (ePUAP);
3) stworzenie elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratowniczych i administracji państwowej;
4) jeden wzór dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie, zawierający informację o podstawowych parametrach jednostki oraz dane niezbędne dla bezpieczeństwa (tj. liczbę osób na pokładzie i graniczne warunki uprawiania żeglugi: siła wiatru i stan morza). Pozostałe dane (w tym podawane dobrowolnie dla zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratunkowych i wykrywalności sprawców kradzieży) będą dostępne w elektronicznej bazie danych i można je będzie aktualizować na wniosek właściciela za pośrednictwem e-Puap;
5) oznakowanie wszystkich jednostek numerem identyfikującym CIN (Craft Identification Number);
6) wprowadzenie obowiązku informowania o zbyciu i wyrejestrowania jednostki w celu zapewnienia, że informacje gromadzone w elektronicznej bazie danych są aktualne;
7) etapową wymianę dotychczasowych dokumentów rejestracyjnych na nowe, w ciągu 30 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy;
8) pozostawienie dotychczasowej dokumentacji w zakresie rejestracji u podmiotów ją prowadzących (tj. starostów i polskich związków sportowych: PZŻ i PZMiNW). Zobowiązanie tych podmiotów do utrzymywania dokumentacji archiwalnej przez 5 lat po planowanym zakończeniu wymiany dokumentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MGMiŻŚ
Co wy na to?

Załączniki:
Projekt rejestracji jachtów do pobrania
Uzasadnienie do nowej Ustawy
Ocena skutków Regulacji« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się
Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek