363 dni
19H 19M 37S

Wydarzenia wszystkie

sierpień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
09.06.10
- Ubezpieczenia Artykuly Sailnews
« POWRÓT

PRZEWODNIK PO UBEZPIECZENIACH DLA WODNIAKÓW


Ubezpieczenia stanowią dla wielu osób zagadnienie dość enigmatyczne. Stąd też pomysł, aby wskazać Państwu najważniejsze zagadnienia ubezpieczeniowe związane z uprawianiem sportów wodnych. Sukcesywnie będziemy prezentować artykuły dotyczące różnych aspektów ubezpieczeń.

Dzisiejszy artykuł wskazuje i krótko charakteryzuje podstawowe produkty ubezpieczeniowe mające zastosowanie w przypadku uprawiania sportów wodnych.

Aby ułatwić Państwu właściwe rozumienie treści warto zapamiętać znaczenie podstawowych pojęć opisujących podmioty stosunku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia

Ubezpieczony – podmiot, na rachunek którego zawarto umowę ubezpieczenia

Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, podmiot udzielający ochrony ubezpieczeniowej

Dla uzyskania większej przejrzystości ubezpieczenia dotyczące sportów wodnych autor artykułu podzielił na kilka umownych grup: ubezpieczenia dla właścicieli jachtów, ubezpieczenia czarterowe oraz ubezpieczenia związane w odbywaniem podróży zagranicznych.

Ubezpieczenia dla właścicieli jachtów i łodzi

Podstawowe ubezpieczenia w tej grupie stanowią: jacht casco, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora/użytkownika, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie rzeczy osobistych. Należy mieć na uwadze, iż ubezpieczenia dla jednostek użytkowanych do celów prywatnych różnią się od produktów adresowanych do celów komercyjnych, jak np. czarter czy intensywne użytkowanie klubowe.

 1.      Jachtcasco

Przedmiotem ubezpieczenia jachtcasco są jachty (łodzie) zgłoszone do ubezpieczenia wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem. Ubezpieczeniem może zostać objęte także wyposażenie ponadstandardowe na podstawie wniosku Ubezpieczającego. Skrupulatne wypełnienie wniosku owocuje przy likwidacji szkód, gdyż stanowi on integralną część umowy ubezpieczenia .

Sumę ubezpieczenia jachtu należy przyjąć realnie. Zawyżenie sumy ubezpieczenia spowoduje, że zapłacimy wyższą składkę, ale odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej i tak nie przekroczy faktycznej wartości jachtu (odpowiednio odtworzeniowej, rzeczywistej). Sytuacja zaniżenia sumy ubezpieczenia (tzw. niedoubezpieczenie) jest jeszcze bardziej brzemienna w skutki. Ubezpieczyciel wypłaci wówczas odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej wartości jachtu (odpowiednio odtworzeniowej, rzeczywistej).

Omawiając ubezpieczenie jachtcasco należy zwrócić uwagę na szereg istotnych elementów, jak zakres ubezpieczenia, udział własny w szkodzie (franszyzy), wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczone koszty, sposób likwidacji szkody (wg wartości rzeczywistej czy odtworzeniowej) itd.  Będą one przedmiotem kolejnego artykułu.

2.      Ubezpieczenie OC

Zadaniem ubezpieczenia jachtcasco jest ochrona z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z postojem lub eksploatacją jachtu (łodzi) będącego przedmiotem ubezpieczenia.

Górną granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma gwarancyjna.  Suma gwarancyjna może być określona limitem na zdarzenie (niezależnie od liczby zdarzeń w ciągu okresu ubezpieczenia) lub być ograniczona limitem wyczerpywalnym w okresie ubezpieczenia.

Standardowo ubezpieczyciele oferują ochronę za szkody osobowe i rzeczowe.

Szkoda osobowa to wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia.

Szkoda rzeczowa to wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia mienia stanowiącego jego własność lub będących przedmiotem jego prawnego użytkowania

Znacznie rzadziej Ubezpieczyciele oferują ochronę w odniesieniu do czystych stratt majątkowych, czyli tzw. utraconych korzyści.

3.      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Zakresy świadczeń w ofertach ubezpieczycieli różnią się znacznie. Górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie. Ochroną objęte są zazwyczaj  nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w czasie rejsu oraz w trakcie wykonywania czynności związanych z wyłączeniem jachtu z eksploatacji.

4.      Ubezpieczenie mienia osobistego

Jest to dodatkowe ubezpieczenie obejmujące przedmioty codziennego użytku będące w posiadaniu Ubezpieczającego, które mogą być przydatne w okresie użytkowania ubezpieczonego jachtu (łodzi). Zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiada zazwyczaj zakresowi ubezpieczenia jacht casco, gdyż są to produkty ze sobą powiązane.

Ubezpieczenia czarterowe

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera niezawodowego (skiper-przyjaciel, skiper-rodzina)
  2. Ubezpieczenie OC skipera zawodowego
  3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skipera i /lub członków załogi jachtu czarterowego
  4. Ubezpieczenie kaucji czarterowej
  5. Ubezpieczenie kosztów odwołania (rezygnacji) z rejsu czarterowego

Ubezpieczenia związane z podróżami zagranicznymi

Ubezpieczenia te oferowane są zazwyczaj pakietowo. W odróżnieniu od powyżej opisanych obejmują ochroną także sytuacje nie związane bezpośrednio z użytkowaniem jachtu. Sumy ubezpieczenia mogą być tu ustalone dowolnie w ramach pakietów oferowanych przez Ubezpieczycieli. Składka zależy od długości okresu ubezpieczenia (można wykupić polisę np. na kilka dni, tygodni lub na cały rok), zakresu terytorialnego ochrony (najdroższe są polisy z ochroną na całym świecie), sum ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego a także innych dodatkowych czynników mających wpływ na ryzyko, jak np. udział w ekspedycjach, sportowych regatach, rozszerzenie odpowiedzialności w zakresie następstw chorób przewlekłych, ochrona na wypadek wystąpienia chorób tropikalnych.

5.      Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Jest to podstawowe ubezpieczenie w „pakiecie podróżnym”. W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zapewnia ono m.in.:

-       zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,

-       zakup lekarstw oraz środków opatrunkowych zleconych przez lekarza,

-       pobyt w szpitalu,

-       transport ubezpieczonego do szpitala oraz transport do kraju,

-       zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,

-       zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą

Niejednokrotnie zadawane są pytania, czy zawieranie ubezpieczenia kosztów leczenia jest racjonalne w obliczu faktu zawarcia przez Polskę z danym państwem porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów leczenia. Naszym zdaniem tak, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż pokrywanie kosztów za granicą opiera się na przepisach obowiązujących na terenie danego państwa a nie w Polsce i wykupując ubezpieczenie kosztów leczenia zabezpieczamy się przed niemiłymi niespodziankami.

6.      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Nie jest to dublowanie jachtowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wypadki nie związane z użytkowaniem jachtu, a więc na ulicy, w sklepie, podczas pływania itp. Może się natomiast zdarzyć, że treść warunków ubezpieczenia będzie wyłączała z ochrony wypadki powstałe podczas rejsów (zwłaszcza regatowych), bądź celem rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego konieczne będzie opłacenie dodatkowej składki.

7.      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, o którym jednak często zapominamy. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa .

Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa zobowiązania wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w stosunku do osób, którym wyrządził szkodę, a ponadto pokrywa koszty:

- wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą

- obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych

Jeśli do szkody dochodzi poza granicami Polski, odpowiedzialność sprawcy opiera się na regulacjach prawnych obowiązujących w danym państwie.

8.      Ubezpieczenia assistance

Przedmiotem ubezpieczenia są usługi assistance w związku ze zdarzeniami zaistniałymi po przekroczeniu granicy Polskie polegające na organizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń określonych w umowie ubezpieczenia. Stanowią one dodatek do pakietu ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą. Ubezpieczyciele oferują szerokie spektrum usług assistance, np.: doraźna pomoc medyczna, pomoc prawna, pomoc finansowa, odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, opieka nad dziećmi, zastępczy kierowca, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów, transport, ratownictwo, przekazanie wiadomości, odwiedziny osoby bliskiej, kontynuacja podróży i wiele innych

9.      Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Jest to podróżny odpowiednik jachtowego ubezpieczenia mienia osobistego. Sumy ubezpieczenia na osobę w pakietach podróżnych są zazwyczaj ograniczone do kilku tysięcy złotych. Odszkodowanie wypłacane jest za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia, jak np.: udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku, nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego, wypadku środka komunikacji oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Zakończenie

Oparta na specyficznej wiedzy szeroka gama produktów ubezpieczeniowych, liczne grono zakładów ubezpieczeń oraz specjalistyczne sformułowania w treści warunków ubezpieczenia nie ułatwiają zainteresowanym wyboru odpowiedniego zestawu ubezpieczeń do zapewnienia optymalnej ochrony. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się korzystanie z niezależnych profesjonalnych ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń – brokerów.

W kolejnych publikacjach będziemy się stopniowo zagłębiać w zasygnalizowane dziś tematy wskazując na co należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Małgorzata Glueck

broker ubezpieczeniowy

Proffman Broker Sp. z o.o.

dane kontaktowe: tel.  91/4323872 ; 91/4323860 ;kom. 602221512

fax: 91/4323868 , mail: info@proffman.pl  ,  www.proffman.pl  , www.schomacker.plautor: Małgorzata Glueck


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek