197 dni
11H 48M 1S

Wydarzenia wszystkie

styczeń »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
16.02.10
« POWRÓT

Zbyszek Gutkowski w Velux?


Polski sternik Zbigniew Gutkowski do??czy? do mi?dzynarodowej grupy uczestników klasy Eco 60. Firma Clipper Ventures, organizator rejsu VELUX 5 OCEANS 2010-11, oficjalnie potwierdzi?a dzi? udzia? polskiego sternika Zbigniewa Gutkowskiego jako czwartego zawodnika w nowej ekscytuj?cej klasie Eco 60 Class.
Ten do?wiadczony sternik znany jako “Gutek”, do??czy? do Sir Robina Knox-Johnstona i Mera miejscowo?ci La Rochelle podczas Wystawy ?odzi ?aglowych w Pary?u, aby rozpocz?? swoj? kampani? zwan? “Polish Ocean Racing” w nowej edycji najwi?kszego samotnego wyzwania ?eglarskiego.
Komentuj?c swój udzia?, Gutek powiedzia?: “Udzia? w regatach VELUX 5 OCEANS od dawna by? moj? ambicj? – jest uznanym wydarzeniem, z bogatym dziedzictwem i nies?ychanym rozmachem. Klasa Eco 60 sprawi?a, ?e wy?cig sta? si? dla mnie dost?pny, a samo wydarzenie oferuje du?e wsparcie w znacznym nag?o?nieniu w Polsce i na ?wiecie. Moim najwi?kszym marzeniem jest udzia? w wy?cigu Vendée Globe, i nie ma innego samotnego wy?cigu ni? VELUX 5 OCEANS, który oferuje zdobycie do?wiadczenia na Oceanie Po?udniowym – jest to przygotowanie najlepsze z mo?liwych, jednocze?nie zapewnia wyj?tkowe wyzwania czekaj?ce podczas zmagania si? z ?ywio?em pi?ciu oceanów.
Gutek (lat 36), jest jednym z czo?owych ?eglarzy w Polsce, z bogatym do?wiadczeniem zdobytym podczas regat zarówno pe?nomorskich jak i przybrze?nych, który przep?yn?? 100 000 mil na pok?adzie jachtów jednokad?ubowych i jachtów wielokad?ubowych o d?ugo?ci 60 stóp. Zanim przyst?pi do powa?nych przygotowa? do udzia?u w regatach VELUX 5 OCEANS startuj?cych z La Rochelle w pa?dzierniku 2010 roku, przedstawi w styczniu w Polsce swoj? ?ód?, sponsorów oraz partnerów. Zbigniew Gutkowski, który pochodzi z Gda?ska, w latach 1987-1995 by? cz?onkiem Polskiej Narodowej Olimpijskiej Dru?yny ?eglarskiej Klasy 470, ale startowa? równie? na najwy?szym poziomie w Klasie 49. W 2001 roku by? kapitanem wachtowym na pok?adzie jachtu "Warta-Polpharma" podczas regat The Race, regat jednostek wielokad?ubowych dooko?a ?wiata bez zawijania do portu. W 2005 roku by? sternikiem na ?aglowcu ORMA 60 "Bonduelle" podczas zawodów Nokia Oops Cup. Próbowa? on tak?e pobi? rekord op?yni?cia ?wiata bez zawijania do portu ?aglowcem jednokad?ubowym, na pok?adzie "Volvo 60 Bank BPH", lecz uszkodzenia zmusi?y za?og? do zawini?cia do Cape Town po przep?yni?ciu 9 500 mil.

“W styczniu potwierdzimy nasz wybór ?odzi, partnerów i sponsorów, ale kampania Polish Ocean Racing ju? zapowiada si? obiecuj?co. Nie mog? si? doczeka? tego, by zosta? pierwszym polskim sternikiem, który zwyci??y w samotniczych regatach doko?a ?wiata. Moim celem jest wygranie wy?cigu, do którego trenuj? ju? od miesi?cy, aby podo?a? tej niesamowitej podró?y.”
Podczas Wystawy ?odzi w Pary?u, Sir Robin Knox-Johnston podsumowa?, “Udzia? Gutka potwierdza rosn?c? atrakcyjno?? mi?dzynarodowej Klasy Eco 60 Class jak równie? regat VELUX 5 OCEANS. Regaty te zawsze przyci?ga?y flot? przeró?nych osobowo?ci i narodowo?ci i wygl?da na to, ?e w edycji 2010 b?dzie podobnie. Rozmach wydarzenia zawsze przybli?a? samotne oceaniczne regaty ?eglarskie nowym odbiorcom na ca?ym ?wiecie, a Polska jest wa?nym rynkiem dla firm Clipper i VELUX. Gutek jest ?wiatowej klasy ?eglarzem, maj?cym zarówno umiej?tno?ci jak i determinacj?, ?eby uko?czy? a nawet wygra? wy?cig, co sparawi?oby ?e sta?by si? pierwszym w historii polskim ?eglarzem, który to osi?gn??.” “Og?osili?my do tej pory udzia? sterników z czterech krajów – Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Belgii i teraz Polski – jak równie? mamy sze?ciu ?eglarzy, którzy przygotowuj? si? do og?oszenia swojego udzia?u w czasie najbli?szych kilku miesi?cy. Klasa Eco 60 po raz kolejny sprawi?a, ?e samotne regaty przez ocean sta?y si? dost?pne i atrakcyjne – a w po??czeniu z nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 500 000 euro dla sternika, dofinansowaniem transportu i zakwaterowania dla dru?yn bior?cych udzia? w regatach oraz naszymi dzia?aniami medialnymi w telewizji, prasie i internecie, oferujemy rzeczywisty zwrot wk?adu poniesionego przez sponsorów ?eglarstwa.”

www.menshealth.pl
Clipper Ventures, wraz z firm? VELUX i La Rochelle, wspólnie zapocz?tkowali w Pary?u akcj? “TAKING ON THE ELEMENTS” („WSPÓ?ZAWODNICTWO Z ?YWIO?AMI”), jest to zobowi?zanie szerzenia idei proekologicznej na ca?ym ?wiecie poprzez sam wy?cig, sponsorów, jak i porty b?d?ce gospodarzami regat, jak równie? zobowi?zanie wobec zespo?ów bior?cych udzia? w regatach oraz wobec przysz?ych sponsorów i dostawców.

Regaty VELUX 5 OCEANS – The Ultimate Solo Challenge

Regaty VELUX 5 OCEANS s? najstarszymi indywidualnymi zawodami ?eglarskimi na ?wiecie. Ten organizowany co cztery lata od 1982 roku wy?cig, jest najd?u?szym i najtrudniejszym wy?cigiem sportowym. Regaty VELUX 5 OCEANS sk?adaj? si? z pi?ciu odcinków, wymagaj?cych od uczestników wyj?tkowej odporno?ci na stres i umiej?tno?ci nawigacji oko?oziemskiej. W trakcie wy?cigu o d?ugo?ci 30 000 mil, sternicy przep?ywaj? samotnie pi?? oceanów. Kolejne regaty VELUX 5 OCEANS b?d? mia?y miejsce na prze?omie 2010-2011 i zapowiadaj? osi?gni?cie ?wiatowej widowni, gdy? pe?ne dramatyzmu historie b?d? ?ledzone na ?ywo przez telewizj?, radio, pras?, internet i poprzez technologi? mobiln?.
www.velux5oceans.com

VELUX

Dzi?ki ?wiat?u dziennemu i ?wie?emu powietrzu, które dostarczaj? produkty, VELUX stwarza lepsze warunki mieszkalne. Oferta VELUX zawiera szeroki asortyment okien do poddaszy oraz ?wietlików wraz z rozwi?zaniami przeznaczonymi do p?askiego dachu. VELUX oferuje równie? ró?nego rodzaju rolety wewn?trzne i zewn?trzne, ?aluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania, a tak?e panele solarne przeznaczone do monta?u na dachu. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedn? z najsilniejszych marek na ?wiatowym rynku materia?ów budowlanych, a produkty s? sprzedawane niemal na ca?ym ?wiecie. W Grupie VELUX zatrudnionych jest oko?o 10 tys. osób, a jej w?a?cicielem jest VKR Holding A/S, firma w ca?o?ci nale??ca do rodziny jej za?o?yciela oraz fundacji.
Firma VELUX Polska, b?d?ca cz??ci? Grupy VELUX, jest obecna na polskim rynku od 1989 roku. Biuro handlowe VELUX Polska funkcjonuje od 1990 roku. Pierwsz? fabryk? w Gnie?nie otwarto w 1998 roku, a kolejna powsta?a w 2003 roku w Namys?owie. Wszystkie fabryki w Polsce otrzyma?y certyfikat jako?ci ISO 9001 oraz ISO 14001 zgodno?ci produkcji z zasadami ekologii jak równie? OHSAS 18001 z zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy. Zatrudnienie VELUX w Polsce systematycznie ro?nie, obecnie w fabrykach i spó?ce handlowej pracuje ponad 1 300 osób.
www.velux.com
www.velux.pl

Clipper Ventures Plc

W tym roku przypada 40 rocznica historycznego samotnego rejsu dooko?a ?wiata bez zawijania do portów Sir Robina Knox-Johnstona, który mia? miejsce w 1970 roku. Obecnie, jako Przewodnicz?cy Clipper Ventures PLC, przoduje on w promowaniu ?wiata ?eglarstwa oceanicznego na ca?ym ?wiecie. Clipper Ventures, firma zwi?zana ze sportami wodnymi zosta?a za?o?ona w 1995 roku i skupia si? na rozwoju i promocji wi?kszych wydarze? mog?cych przyci?gn?? znaczn? liczb? uczestników, zapewni? zysk i odd?wi?k w mediach, a co za tym idzie - dochód dla sponsorów. Firma posiada prawa do regat Clipper Round the World Yacht Race jak równie? do regat VELUX 5 OCEANS.
www.clipper-ventures.com

La Rochelle

Przez 1 000 lat, “rebeliancka” La Rochelle lubi?a by? inna: demokratyczna na d?ugo zanim demokracj? zawita?a do reszty Francji, protestancka podczas gdy ca?a Francja jest katolicka; zawsze wprowadza innowacje i zmiany w miejscach publicznych, a miasto sta?o si? pionierem w zakresie miejskiej ekologii. Poprzez histori?, La Rochelle pokazywa?a swoj? odr?bno??. Jej uwaga zawsze skierowana by?a na morze, a jej przesz?o?? by?a bogata jak i burzliwa. La Rochelle nadal jest miastem z ciekawymi pomys?ami i wydarzeniami. Wy?cigi ?odzi i ?odzi ?aglowych s? g??boko zakorzenione w kulturze La Rochelle i wiele wydarze? z nimi zwi?zanych mia?o miejsce w?a?nie tu, gdzie francuski przemys? jachtowy rozwija swoje liczne atuty.
W La Rochelle swoje przystanki mia?y wy?cigi Volvo Ocean Race, Global Challenge, Clipper Race. La Rochelle by?a równie? miastem startowym wy?cigu Transat 6.50 Charente-Maritime/Bahia, tu mia?o miejsce upami?tnienie 400 rocznicy odkrycia Quebecu, jak równie? Mi?dzynarodowy Pokaz ?odzi na Wodzie... wielorako?? wydarze?, które ustanowi?y La Rochelle jedn? z g?ównych stolic mi?dzynarodowego ?eglarstwa. La Rochelle w dalszym ci?gu obejmuje kurs na przysz?o??!
www.ville-larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr

« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek